Semily

Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické a speciální Semily

Naše škola je speciálně pedagogické zařízení . Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poskytuje základní vzdělávání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi , dětem se specifickými poruchami učení i chování, dětem s diagnózami ( atypický autismus, dětský autismus), dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.

Součástí školy je Základní škola speciální

Škola je plně organizovaná, zřizovatelem školy je město Semily. Počet žáků v jednotlivých třídách se pohybuje mezi šesti až 12 žáky. Ve školním roce 2020/2021 je v provozu i školní družina, a to jak ranní, tak i odpolední. Ráno od 7,00 hodin do 8,00 hodin. Odpoledne od 11,30 do 15,00 hodin. Zajištěna je péče vychovatelky a asistentky pedagoga.

V 2.patře Základní školy F.L Riegra je od září 2021  6 tříd, družina, dílna, ICT učebna, která dopoledne slouží jako třída pro 3. ročník a odpoledne jako odborná učebna PC, cvičná kuchyňka. K dispozici je velká sportovní hala a malá tělocvična, kterou užíváme společně se Základní školou F.L Riegra. Společné je i hřiště a školní dvůr, který využíváme při výuce pěstitelských prací, kde žáci instalovali jezírko s okolní výzdobou. Žáci navštěvují školní jídelnu, která je také společná pro obě školy. Začátek a konec vyučování je přizpůsoben dojíždějícím žákům. Škola je přístupná od 7 hodin pro žáky, kteří jsou zapsáni v družině. Ostatní žáci jsou do školy vpuštěni v 8,00 po změření teploty a dezinfekci rukou.

Vize pro blízkou budoucnost

Pro zkvalitnění výuky  žáků plánuje škola:

  • vedení osobních materiálů dítěte, které bude průběžně monitorovat žákův růst nebo případnou stagnaci po celou dobu jeho školní docházky, což by mělo i s výstupním hodnocením představovat důležitý materiál pro učitele středních škol v práci se žákem
  • volnočasové aktivity, ze kterých si žák vybere oblast, které se chce věnovat. Hodnoceno bude jako nepovinný předmět známkou na vysvědčení.

Ve škole se vzdělávají žáci zdravotně oslabení, mentálně postižení a žáci se sociálním znevýhodněním- z rodinného prostředí s nízkým sociokulturním postavením,  ohrožení patologickými jevy se stupněm pedagogické podpory 3. a vyššího stupně.

  • Žáci jsou přijímáni na  doporučení školského poradenského pracoviště.  V některých případech jsou pro konkrétní žáky ve spolupráci s PPP nebo SPC vypracovány individuální vzdělávací plány.
  • Škola má svoje specifika, především poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání. Chceme dětem naznačit cestu ke zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné. ŠVP sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků.
  • vytvoření příjemného a kvalitně vybaveného prostředí, což znamená zapojení do projektů vhodných pro náš typ školy. Máme v plánu dovybavit třídy kvalitním nábytkem, zrealizovat vytvoření dílny pro pracovní činnosti, vybavit družinu nábytkem a hračkami a renovovat počítačovou učebnu z projektu IROP, do kterého se škola přihlásila. Nadále oslovujeme případné sponzory, kteří by nám mohli pomoci zafinancovat další aktivity školy, jako je třeba společný školní výlet pro všechny žáky školy.

Školní vzdělávací plán, školní řád a organizační řád školy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. Pro svou obsažnost zde nejsou publikovány.

Ve školním roce 2022/2023 se škola přihlásila do projektu Šablony OP JAK, čímž získala finanční prostředky na projektové dny a karierové poradenství pro vycházející žáky.

„Šablony OP JAK pro ZŠ Semily Jizerská“, registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0001794

                                                                                                                                                                       

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *